fbpx

ПРАВИЛА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Unichamps.bg е собственост на „Данбъл ЕООД, е еднолично дружество с ограничена отговорност, надлежно учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление в гр. София, ж.к. „Хаджи Димитър” 135, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания с БУЛСТАТ 203651897.

Извършвайки дейността си, по-конкретно:

а. Сделки по търговско представителство на чуждестранни образователни организации в Република България;
б. Посредничество между чуждестранни образователни организации и местни физически и юридически лица,
„Данбъл” ЕООД обработва информация, между която и такава, представляваща лични данни.

Настоящите Правила целят да Ви информират за начина, по който обработваме Вашите лични данни в качеството си на администратор, както и за Вашите права в тази връзка.

Защитата на Вашите лични данни е от изключителна важност за нас. „Данбъл” ЕООД обработва Вашите лични данни в съответствие със Закона за защита на личните данни, Общия регламент за защита на личните данни (ЕС) 2016/679 („GDPR”), както и приложимото европейско и българско законодателство. Ние се стремим да бъдем максимално ясни, конкретни и прозрачни в информацията относно обработването на личните Ви данни.

1. Видове лични данни, които „Данбъл” ЕООД обработва:

„Данбъл” ЕООД обработва лични данни, които са доброволно предоставени от Вас, а именно: имена, дата на раждане, ЕГН, пол, мобилен телефон, и-мейл, адрес, снимки, аудио/видеозаписи, приложени към договора документи, включително, но не само, автобиографии, мотивационни писма, копие на документ за самоличност, медицинска и финансова информация за кандидата и родителите/настойниците му. Подробна информация за различните видове данни, които се събират и обработват, ще намерите, докато извършвате съответната активност (включително и онлайн) и предоставяте необходимата информация на „Данбъл” ЕООД в тази връзка.

2. Цели на обработването
Предоставените от Вас лични данни се обработват и използват от „Данбъл” ЕООД само и единствено за посочените цели. Те включват, по-специално:

  • Кандидатстване за различни форми на обучение (езикови курсове, висше образование – бакалавърска или магистърска степен, подготвителни програми, дистанционно обучение и пр.). Заявленията за кандидатстване, както и документите, които се прилагат към тях съдържат лични данни (напр. автобиография, диплома за завършено средно образование, данни за контакт и др.). „Данбъл” ЕООД съхранява тези данни за период от максимум 5 /пет/ години, считано от момента на тяхното предоставяне (освен ако по-дълги срокове за съхранение са законово допустими по други причини) с оглед на възможно последващо преразглеждане на подадените документи, с изключение на случаите, в които изрично сте възразили срещу подобно съхраняване на предоставените в тази връзка данни. В случай, че кандидатът е лице под 16 години, ние изискваме и изричното съгласие на родител (законен представител/настойник) за събирането и обработването на личните данни на непълнолетното лице;
  • Сключване на договори – тук се предоставят данни, необходими за сключване и изпълнение на договора, както и други изискуеми по закон данни (в зависимост от вида на договора). Вашите лични данни се съхраняват съгласно законово допустимите срокове в рамките на 5 /пет/ години;
  • Използване на формуляри за контакт – в случай, че използвате формуляра за контакт за запитвания, предоставената от Вас информация във формуляра, включително данните за контакти, се използват за обработка на запитването и се съхраняват за последваща употреба, ако възникнат въпроси за последващи действия. Вашите лични данни ще бъдат съхранявани за времето на обработване на запитването и максимален период от 5 /пет/ години след приключване на обработката, освен ако по-дълги срокове за съхранение са законово допустими по други причини.
  • Други.

3. Предоставяне или трансфер на лични данни
В определени случаи „Данбъл” ЕООД може да разкрие определена лична информация пред стратегически и/или договорни партньори. За случаите, в които „Данбъл” ЕООД споделя информация за Вас с трети лица, „Данбъл” ЕООД проверява, дали тези трети лица предоставят ниво на защита на данните според уговорения стандарт за това. Вашите данни се считат за поверителни и за нашите партньори.

В зависимост от вида услуги, които сте поискали (например обаждане, поръчка, заявка за услуги, информация и т.н.), Вашите данни могат да се обменят с трети страни, участващи в изпълнението на поръчките (напр. дружества, осъществяващи поръчки по пощата, банки, преводачески агенции и др.).

Възможно е да сме задължени да предоставим лични данни, за да отговорим на законовите изисквания или да приложим права и споразумения. „Данбъл” ЕООД може да предостави Ваши лични данни, ако това е необходимо по силата на закон, при съдебен процес, при съдебен спор и/или по искане от страна на обществени и правителствени органи в или извън Вашата страна на местоживеене. Възможно е и да разкрием информация за Вас, ако установим, че за целите на националната сигурност, правоприлагането или други проблеми от обществена значимост, такова разкриване е необходимо или уместно.

В случай, че е необходимо данните Ви да бъдат прехвърлени в трети страни (извън ЕС) „Данбъл” ЕООД извършва този трансфер при пълно съответствие на законовите разпоредби затова, като гарантира нивото на защита на Вашите данни.

В случай, че достъпът до сайтовете на „Данбъл” ЕООД, по някакъв начин Ви свърже с достъп до други социални мрежи като Facebook, YouTube и други такива, „Данбъл” ЕООД не отговаря за защитата на личните Ви данни при приемането на общите условия на тези сайтове. В такива случаи следва да се запознаете подробно с общите условия на съответните сайтове.

4. Вашите права за защита на личните данни
Във връзка със защитата на личните Ви данни, Вие разполагате със следните права:

Всички Ваши искания могат да бъдат подадени до „Данбъл” ЕООД в свободен текст по Ваша преценка.

Моля, отправяйте Вашите искания, както и всички други въпроси до звеното за контакт, посочено в края на този документ.

Данбъл” ЕООД има право да откаже удовлетворяването на някои Ваши искания при упражняване на правата Ви за защита на личните данни на основанията, предвидени в приложимото законодателство.

Право да оттеглите съгласието си – когато вашите данни се обработват въз основа на изрично дадено от Вас съгласие, Вие имате право да оттеглите това съгласие по всяко време;
Право на достъп до личните данни, свързани с лицето, които се обработват от „Данбъл” ЕООД;
Право на коригиране или допълване на неточни или непълни лични данни;
Право на изтриване („право да бъдеш забравен“) на лични данни, които се обработват незаконосъобразно или с отпаднало правно основание (изтекъл срок на съхранение, оттеглено съгласие, изпълнена първоначална цел, за която са били събрани и др.);
Право на ограничаване на обработването – при наличие на правен спор между „Данбъл” ЕООД и субекта на лични данни до неговото решаване и/или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
Право на преносимост на данните – ако се обработват по автоматизиран начин на основание съгласие или договор. За целта данните се предават в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат. Ако е технически осъществимо, прехвърлянето на данните може да стане пряко от един администратор към друг. Правото на преносимост обхваща само данни, предоставени лично от субекта на данни, както и лични данни, генерирани и събрани от неговата дейност;
Право на възражение – по всяко време и на основания, свързани с конкретната ситуация на лицето, при условие, че не съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или съдебен процес;
Право субектът на лични данни да не бъде обект на изцяло автоматизирано решение, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или го засяга в значителна степен;
Право на жалба до Комисията за защита на личните данни, в случай на нарушени права на субекта на лични данни, както и право да се обжалват действията на „Данбъл” ЕООД пред съответния административен съд или пред Върховния административен съд по общите правила за подсъдност.

5. Сигурност на личните Ви данни
Данбъл” ЕООД използва голямо разнообразие от мерки за сигурност на данните, за да гарантира поверителността и защитата на Вашата лична информация.

Всички служители на „Данбъл” ЕООД са задължени да опазват поверителността на информацията Ви, както и да спазват приложимите организационни и технически мерки за защитата й. За случаите, в които „Данбъл” ЕООД споделя информация за Вас с трети лица – „Данбъл” ЕООД използва предвидените в приложимото законодателство механизми, с които гарантира, че третите лица предоставят ниво на защита на данните според уговорения стандарт за това.

След изтичане на срока за съхранение, личните Ви данни се изтриват (унищожават).

6. Актуализация на Правилата за защита на личните данни на „Данбъл” ЕООД
Във връзка с очакваните законодателни промени по отношение на защитата на личните данни, „Данбъл” ЕООД периодично ще актуализира и публикува своите Правила за защита на личните данни.

7. Контакти

Лице за контакт: Антон Коларов
Адрес: ж.к 
Хаджи Димитър бл. 135. ап 15.
Имейл: anton@unichamps.bg
Телефон: +45 50628551

Новини

Информация за Холандия и форумите на българите в страната

Информация за Холандия и форумите на българите в страната

Информация за Холандия и форумите на българите в странатаХоландия – страната на ниската земя и високите успехи!   Кралство Холандия една от най-желаните дестинации за туризъм, образование, работа, стартиране на бизнес, развлечения, живот и всичко останало! Страната,...

Как се чувства един студент преди заминаване в чужбина

Как се чувства един студент преди заминаване в чужбина

Какво трябва да знае всеки студент преди заминаването си в чужбинаПриеха ме! Ами сега?   Щом сте отворили тази статията, вие вече сте на прага на осъществяването на вашата мечта – да сте студент в световнопризнат университет в Дания или другаде в чужбина. След целия...

Културен Шок на Студенти в Чужбина

Културен шок на студенти в Холандия, Скандинавия и изобщо в чужбинаНе си мислете, че културният шок ще ви подмине!   Културният шок е психологически преход (може да бъде и физически – като например промени в телесното тегло), причинен от промяната на обичайния начин...

Блог

Информация за Холандия и форумите на българите в страната

Информация за Холандия и форумите на българите в страната

Информация за Холандия и форумите на българите в странатаХоландия – страната на ниската земя и високите успехи!   Кралство Холандия една от най-желаните дестинации за туризъм, образование, работа, стартиране на бизнес, развлечения, живот и всичко останало! Страната,...

Как се чувства един студент преди заминаване в чужбина

Как се чувства един студент преди заминаване в чужбина

Какво трябва да знае всеки студент преди заминаването си в чужбинаПриеха ме! Ами сега?   Щом сте отворили тази статията, вие вече сте на прага на осъществяването на вашата мечта – да сте студент в световнопризнат университет в Дания или другаде в чужбина. След целия...

Културен Шок на Студенти в Чужбина

Културен шок на студенти в Холандия, Скандинавия и изобщо в чужбинаНе си мислете, че културният шок ще ви подмине!   Културният шок е психологически преход (може да бъде и физически – като например промени в телесното тегло), причинен от промяната на обичайния начин...

Share This