fbpx

Общи Условия

I. Общи условия

Тези Общи условия  се прилагат за договорните отношения, сключени между:

1. Данбъл ЕООД – консултантска  агенция – посредник при кандидатстване за образование в чужбина

БУЛСТАТ: 203651897 седалище и адрес на управление: София, ж.к. “Хаджи Димитър” бл. 135, вх А, ап. 15

Наричана по-долу за краткост „Агенцията“.

2. Физическо лице, кандидатстващо за прием във висше учебно заведение  на територията на Дания, Швеция, Норвегия, Финландия, Китай, Нидерландия, наричано по-долу за краткост “Кандидат“.

Договорните отношения между Агенцията и Кандидата възникват при изпълнение на следните условия:

1. Кандидатът заявява желаната консултантска и посредническа услуга с попълване на бланката в уеб страницата на Агенцията и изпращането й, последвано от внасяне на административна такса. Размерът на таксата се определя в зависимост от заявения пакет услуги и не включва евентуално определяни и събирани от съответния университет такси. С изпращането на бланката, Кандидатът приема изброените по-долу правила и условия в отношенията си с Агенцията.

2. След обработка на заявлението Кандидатът получава Е-мейл от Агенцията, в който се съдържа информация относно размера на административната такса, която трябва да заплати в зависимост от пакета услуги, срокове и банкови инструкции за изпълнение на плащането.

Със заявяването и заплащането на съответния пакет услуги започва комуникацията между страните по договора.

3. Кандидатът се задължава в указан срок да предостави на Агенцията необходимите за кандидатстване в желания университет документи, изисквани от университета.

4. Агенцията не носи отговорност за пропуснати по вина на Кандидата срокове за депозиране на документите.

5. Агенцията не носи отговорност за промени в процедурата на кандидатстване, изисквания за прием, учебната
програма, учебни и административни такси, които университетите могат да въведат в хода на кандидатстването.

6. Агенцията предлага няколко консултантски услуги, чието детайлно описание се намира на уебсайта на Агенцията.

II. Права и задължения

 1. Кандидатът има право да изисква от Агенцията предоставяне на всички услуги, включени в избрания и заплатен пакет.
 2. Кандидатът има право да получи информация относно фактите, свързани с договорените услуги в пакета.
 3. Кандидатът се задължава да предостави на Агенцията необходимата информация и всички изискуеми документи в указаните срокове. Агенцията не носи отговорност за евентуални неблагоприятни за Кандидата последици в случай на негово неизпълнение или представяне на документи след определения срок.
 4. Агенцията не отговаря за вреди, причинени на Кандидата, в резултат на неизпълнение или неточно изпълнение от негова страна на инструкциите, свързани с предоставяните услуги.
 5. Агенцията не носи отговорност, ако Кандидатът не бъде приет за студент в избраното учебното заведение или след като е приет бъде изключен по причини, които се коренят в неговите личностни качества или поведение.
 6. Публикуваните в електронните брошури размери на таксите, събирани от университетите, са валидни към момента на отпечатването им. Агенцията не отговаря за извършени промени, тъй като университетите си запазват правото да променят и въвеждат такси без предизвестие.
 7. За дата на подаване се счита датата на подаване на пълния комплект необходими документи: академична справка, мотивационно писмо в електронен формат на английски език, копие от сертификат за владеене на английски език, сертификати за преминати курсове и стажове, препоръки от учители на английски език, копие от лична карта.
 8. Ако в пакета услуги е включен превод и легализация на документи, за дата на подаване се счита датата, на която ще са готови преведените документи.
 9. Данбъл не носи отговорност за изпуснати срокове поради непреведени навреме документи.
 10. Агенцията не носи отговорност, в случай че кандидатът не се е запознал своевременно с информация, касаеща кандидатстването му за обучение в университетите, когато е имал личен достъп до нея.
 11. Агенцията не носи отговорност за забавяне от страна на други институции – ETS, МОН, МВНР, офиси за настаняване и др.
 12. Агенцията се задължава да информира Кандидата по имейл, фейсбук или скайп в рамките на 3 дни от получаване на отговор от университета относно статуса на кандидатстващия, но не носи отговорност за срока, в който университетът ще обработи документите.
 13. Решението дали да бъде приет един студент зависи изцяло от университета и Данбъл не носи отговорност за поставените от университета условия за прием както и за срока, в който университетът потвърждава мястото на студента.
 14. В случай, че е приет в определено учебно заведение Кандидатът е длъжен да потвърди приема или да се откаже от него в срока, указан от учебното заведение.

III. Поверителност

Кандидатът декларира, че е запознат с правата си по Закона за защита на личните данни (ЕС) 2016/679 (GDPR), доброволно предоставя своите лични данни като Агенцията се задължава да ги ползва и обработва единствено и само във връзка с извършваните консултантски и посреднически  услуги.

IV. Прекратяване на договорните отношения

 1. Договарянето между страните се осъществява чрез комуникация от разстояние. Кандидатът, който е заявил определен пакет услуги от Агенцията има право да се откаже от договора в рамките на 14 дни от изпращането на заявлението, освен в случаите, когато услугата е извършена. Отказът е недействителен, ако е направен след определения срок за заплащане на услугата и заплащането е дължимо.

V. Други разпоредби

 1. Комуникацията между Кандидата и Агенцията се провежда на български език.
 2. Условен прием – университетът приема Кандидата, но поставя условие, което трябва да бъде изпълнено, преди да бъде окончателно потвърдено мястото. Обикновено условието е свързано с представяне на резултат на бъдещ изпит по езика и/или оценки от диплома и матури.
 3. Безусловен прием – университетът приема студента без допълнителни условия.
 4. Оферта – официално писмо,  с което на Кандидата се предлага място в определена програма на обучение, което той трябва да приеме или да отхвърли в определения в офертата срок.
 5. За потвърждаване на мястото, на което е приет в определен университет, Кандидатът следва да отправи писмено заявление (може и по електронна поща),  в този смисъл до Агенцията .
 6. Отказ на мястото от страна на Кандидата – писмено заявление от Кандидата, подадено до Данбъл (може и по електронна поща), че отказва предложения му прием.

VI. Срокове

 1. Срокове за подаване да документи
Прием през септември Препоръчителен – 1 февруари

Краен – 15 март
(за магистратура 1 март!)

Прием през февруари Препоръчителен – 1 октомври Краен – 1 декември (за магистратура – 1 октомври!)

2. Потвърждаването на предложеното място става по правилата на конкретния университет, в писмен вид и с внасяне на депозита, определен от университета, ако такъв е необходим.

3. При отказ от страна на Кандидата, след като е потвърдил мястото си и е заплатил съответния депозит в банкова сметка на съответния университет, депозитът е невъзвръщаем.

VII. Настаняване

 1. Данбъл предоставя информация за предлаганото от университета настаняване и съдейства при подаване на документи в датски сайтове за квартири, ако Кандидатът желае това.
 2. Данбъл не носи отговорност при изпуснат срок за потвърждаване на оферта за настаняване от страна на Кандидата.
 3. Данбъл не носи отговорност за предложеното място и качеството на настаняването.

VIII. Контакти с Данбъл

 1. Данбъл контактува с Кандидата по предпочитан от него начин – имейл, фейсбук, скайп, телефон.
 2. Данбъл уведомява по електронна поща/фейсбук Кандидата за всякаква важна информация, получена от университета, като Кандидатът се задължава да проверява пощата/профила си редовно.
 3. Данбъл не носи отговорност, в случай, че има изпратена електронна или обикновена поща от страна на УНИВЕРСИТЕТА, която КАНДИДАТЪТ не е получил или не е прочел своевременно.

IX. Съгласие за ползване на лични данни

 1. Съгласен/а съм адресът на електронната ми поща да бъде даван на други кандидат-студенти, които са кандидатствали в същия университет, с цел обмяна на информация и поддържане на връзка.

© Copyright 2024 Dan-Bul Study. All rights reserved.

Новини

Информация за Холандия и форумите на българите в страната

Информация за Холандия и форумите на българите в страната

Информация за Холандия и форумите на българите в странатаХоландия – страната на ниската земя и високите успехи!   Кралство Холандия една от най-желаните дестинации за туризъм, образование, работа, стартиране на бизнес, развлечения, живот и всичко останало! Страната,...

Как се чувства един студент преди заминаване в чужбина

Как се чувства един студент преди заминаване в чужбина

Какво трябва да знае всеки студент преди заминаването си в чужбинаПриеха ме! Ами сега?   Щом сте отворили тази статията, вие вече сте на прага на осъществяването на вашата мечта – да сте студент в световнопризнат университет в Дания или другаде в чужбина. След целия...

Културен Шок на Студенти в Чужбина

Културен шок на студенти в Холандия, Скандинавия и изобщо в чужбинаНе си мислете, че културният шок ще ви подмине!   Културният шок е психологически преход (може да бъде и физически – като например промени в телесното тегло), причинен от промяната на обичайния начин...

Блог

Информация за Холандия и форумите на българите в страната

Информация за Холандия и форумите на българите в страната

Информация за Холандия и форумите на българите в странатаХоландия – страната на ниската земя и високите успехи!   Кралство Холандия една от най-желаните дестинации за туризъм, образование, работа, стартиране на бизнес, развлечения, живот и всичко останало! Страната,...

Как се чувства един студент преди заминаване в чужбина

Как се чувства един студент преди заминаване в чужбина

Какво трябва да знае всеки студент преди заминаването си в чужбинаПриеха ме! Ами сега?   Щом сте отворили тази статията, вие вече сте на прага на осъществяването на вашата мечта – да сте студент в световнопризнат университет в Дания или другаде в чужбина. След целия...

Културен Шок на Студенти в Чужбина

Културен шок на студенти в Холандия, Скандинавия и изобщо в чужбинаНе си мислете, че културният шок ще ви подмине!   Културният шок е психологически преход (може да бъде и физически – като например промени в телесното тегло), причинен от промяната на обичайния начин...

Share This